Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s nabízí vzdělání jak v profesních programech, tak ve spolupráci s Vysokou školou Danubius studium bakalářských a magisterských oborech.

Profesní vzdělávací programy DBA, MBA a LL.M.

Studijní program 3.1.7. Veřejná politika a veřejná správa

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p.s nabízí v současné době studium bakalářských a magisterských oborů ve spolupráci  s Vysokou školou Danubius. Vyučují a kvalitu výuky garantují zkušení pedagogové.

 1. stupeň vysokoškolského studia: bakalář
 2. stupeň vysokoškolského studia: magistr

Studijní plán prvního stupně studia studijního programu Veřejná politika a veřejná správa se prioritně zaměřuje na výuku předmětů: Teorie politiky, Teorie práva a Státověda, Makroekonomie, Veřejná politika, Rozhodování a analýza v politice, Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika, Sociologie, Management, Úvod do veřejné správy, Komparace veřejných politik v EU, Úvod do komparativní politologie, Rovnost pohlaví, Srovnávací politologie -VB, USA, Aplikovaná veřejná správa, Komparace veřejných správ v EU, Lidské zdroje a personální management, Srovnávací politologie německy mluvících zemí, Politický systém ČR, Marketing ve veřejném sektoru, Politiky Evropské unie, Správní právo, Financování ve veřejném sektoru, Závěrečná práce s obhajobou.

Studijní plán druhého stupně studia studijního programu Veřejná politika a veřejná správa se prioritně zaměřuje na výuku předmětů:
Regionální politika, Nástroje formulace, implementace a evaluace VP, Hospodářská politika, Kontrola a řízení ve veřejné správě, Znalostní regionální ekonomika, Bezpečnostní politika státu, Světová ekonomika, Sektorové politiky, Pracovní právo, Společenský protokol, Aktuální otázky veřejné politiky, Světové makroregiony, Závěrečná práce s obhajobou.

Uplatnění absolventů

Absolventi 1. stupně studia programu Veřejná politika a veřejná správa:

 • znají a rozumí různým názorům na veřejný sektor,
 • znají a rozumí rolím a vztahům ve veřejných, soukromých a neziskových sektorech občanské společnosti států EU,
 • jsou schopni spolupracovat s představiteli jiných sektorů, hledat společnou dohodu, a vytvářet multi-sektorové týmy zaměřené na definování a řešení komplexních problémů,
 • chápou veřejnou politiku jako vědní disciplínu – teorie, kategoriální aparát a metody,
 • porozumí veřejné politice jako politickému procesu v socioekonomických, kulturních a politických souvislostech,
 • ovládají různé modely veřejné politiky a vědí rozhodnout o jejich aplikaci v různých společenských situacích (umí diagnostikovat různost, specifikace společenských situací, problémů v jednotlivých sektorech veřejné politiky.

Druhý stupeň vysokoškolského studia ve studijním programu veřejná správa poskytuje prohlubující a rozšiřující poznatky projevující se ve schopnosti absolventů rozvíjet a precizní teorii veřejné politiky a veřejné správy, analyzovat jejich stávající principy a tyto tvořivě uplatňovat v praxi. Absolventi dokážou uplatňovat získané vědomosti v procesu organizace a fungování veřejné politiky a veřejné správy, zejména v oblasti administrativních procesů, způsobů a technik rozhodování, zpracování, interpretace a vyhodnocování informací souvisejících s veřejnou politikou a veřejnou správou za pomoci využití základních vědeckých metod. Magisterské studium připraví absolventů na nejnáročnější odborné a analytické činnosti v oblasti veřejné politiky a veřejné správy a zároveň je přípravou na jejich možné působení v řídících složkách a institucích veřejné politiky (včetně sektorových politik) a veřejné správy (zejména státní správy a územní samosprávy).

Absolventi studia programu Veřejná politika a veřejná správa II. stupně jsou schopni:

 • vydávat jednoduché individuální právní akty,
 • organizovat přípravy a průběh všech druhů voleb a dalších činností, které zajišťuje veřejná správa,
 • plánovat a organizovat procesy a činnosti ve veřejné správě,
 • implementovat teoretické znalosti při zlepšování a efektivnějším fungování veřejné správy,
 • zpracovávat a statisticky vyhodnocovat jednoduché analýzy pomocí použití moderních metod výpočetní techniky a ovládat techniku ​​práce s hromadnými údaji
 • využívat zásady a principy komunikační dovednosti uvnitř organizace i ve vztahu zaměstnanec – občan.

Vzdělávací program Studium pedagogiky

Pro učitele odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku střední školy a pro učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky nabízíme obor Studium pedagogiky.

Back To Top