Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p. s. v rámci spolupráce s Vysokou školou Danubius nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujících bakalářských studijních programech.

3.1.7. Verejná politika a verejná správa

Fakulta: Fakulta verejné politiky a verejné správy
Udělený titul: Bc.
Metoda studia: e-learning
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Studijní plán prvního stupně studia studijního programu Veřejná politika a veřejná správa se prioritně zaměřuje na výuku předmětů:

 • Teorie politiky
 • Teorie práva a Státověda
 • Makroekonomie
 • Veřejná politika
 • Rozhodování a analýza v politice
 • Podniková ekonomika
 • Veřejná ekonomika
 • Sociologie, Management
 • Úvod do veřejné správy
 • Komparace veřejných politik v EU
 • Úvod do komparativní politologie
 • Rovnost pohlaví
 • Srovnávací politologie -VB, USA,
 • Aplikovaná veřejná správa
 • Komparace veřejných správ v EU
 • Lidské zdroje a personální management
 • Srovnávací politologie německy mluvících zemí
 • Politický systém ČR
 • Marketing ve veřejném sektoru
 • Politiky Evropské unie
 • Správní právo
 • Financování ve veřejném sektoru
 • Závěrečná práce s obhajobou

Studijní plán prvního stupně studia studijního programu Mezinárodní vztahy se prioritně zaměřuje na výuku předmětů:

 • Teorie politiky
 • Makroekonomie
 • Teorie práva a Státověda
 • Mezinárodní vztahy
 • Cizí jazyk
 • Rozhodování a analýza v politice
 • Politické dějiny světa
 • Všeobecná politická geografie
 • Dějiny politicko-právních teorií
 • Politický systém SR
 • Lidská práva
 • Politické dějiny Slovenska
 • Mezinárodní organizace
 • Světová ekonomika
 • Politická geografie SR
 • Základy diplomacie
 • Závěrečná práce s obhajobou.

3.1.14. Sociálna práca

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií
Udělený titul: Bc.
Metoda studia: e-learning
Studijní materiály:
pro české studenty v českém jazyce, český student studuje českou legislativu
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Profil absolventa

Absolvent získá základní teoretické znalosti ze společenskovědních disciplín z oblasti mezinárodních vztahů, pochopí základní souvislosti budování mezinárodních vztahů a účasti jednotlivých národních států v mezinárodních vztazích. Je schopen se efektivně orientovat v mezinárodně-politických reáliích, hodnotit a analyzovat události vznikající ve sféře mezinárodní politiky.

Dále absolvent získá schopnost syntetizovat, analyzovat a třídit teoretické a empirické poznatky z oblasti mezinárodních vztahů, komparovat základní ukazatele z mezinárodního prostředí.

Uplatnění absolventů

Studijní obor Mezinárodní vztahy je konstituovaný tak, aby jeho budoucí absolvent byl připraven uspokojit nároky různých institucí působících v problematice mezinárodních vztahů, či ve veřejné nebo soukromé (obchodní) sféře.

Primárním posláním studijního oboru Mezinárodní vztahy je formovat osobnost studenty k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických věd, mezinárodních vztahů, diplomacie, světové politiky a ekonomiky a aby získané vědomosti dokázali tvořivě a flexibilně uplatňovat v konkrétním rozhodování na různých vnitrostátních fórech v orgánech státní správy územních celků, na fórech mezinárodního významu v zastupitelských orgánech, institucích státní správy uvnitř státu i v zahraničí. Absolventi, kteří jsou kvalitními odborníky v mezinárodních vztazích, se dokáží podílet na tvorbě zahraniční politiky, analyzovat vývoj a procesy na mezinárodní politické scéně. Kromě toho nacházejí uplatnění v pedagogickém procesu a vědeckém výzkumu, v analytické činnosti pro veřejnou a privátní sféru, v médiích, politických stranách a občanských sdruženích, jsou připraveni působit v mezinárodních organizacích a institucích nepolitického charakteru, získané znalosti a dovednosti jim umožňují zastávat manažerské posty v privátních podnicích apod.

Distanční studium

Naše kvalita spočívá v metodě formou Elearningu, který představuje nejmodernější způsob výuky s využitím informačních technologií. Je to implementace informačních technologií do vývoje, distribuce a řízení vzdělávání nebo výuky. Elearning je efektivním prostředkem, jak se spojit se studenty a předat jim cenné informace na dálku. Toto předávání informací se nejčastěji realizuje prostřednictvím on-line distančních kurzů. Fakulta veřejné politiky a veřejné správy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu využívá systém Moodle pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Cílem Moodle je poskytovat učitelem, správcem a studentům bezpečný a integrovaný systém vytvářející personalizované vzdělávací prostředí. Výuka v rámci Moodle probíhá v kurzech, které vytvářejí učitelé zveřejňující odborný textový materiál na webové stránce školy, čímž je zajištěna dostupnost přednášek pro studenty.

Právo

Absolventi oboru právo najdou uplatnění v mnohých oblastech jak soukromého, tak veřejného sektoru, ve státní a veřejné správě, samosprávě, v oblasti civilního, obchodního, finančního, pracovního, trestního a mezinárodního práva. Fakulta práva Janka Jesenského díky kvalitnímu akademickému sboru poskytuje vzdělání, které našim absolventům umožní uspět v náročném boji o společenské uplatnění.

Studijní program je souborem vzdělávacích činností (přednáška, seminář, výběrový seminář, právní klinika, konzultace, závěrečná práce), jejichž plnění umožní získat vysokoškolské vzdělání I. A II. Stupně.

Bakalářský studijní program se uskutečňuje v denní a externí formě studia. Studium je organizované formou 3–4 soustředění (nepovinná účast) za semestr (v pátek a sobotu) v průběhu semestru.

Důraz se klade na samostatné studium, řešení domácích zadání a konzultace. Po skončení bakalářského studijního programu (3 roky) může jeho absolvent pokračovat v magisterském studijním programu ve dvouleté externí formě. Ústředními předměty jsou ústavní právo, finanční právo, správní právo, občanské právo, pracovní právo a evropské právo. Student si vybírá z nabídky povinně-volitelných předmětů, čímž si může prohloubit jak jazykovou schopnost, tak budoucí profilaci.

Řádné ukončení bakalářského studijního programu vyžaduje také úspěšné složení státní zkoušky. Součástí státní zkoušky je předchozí obhajoba závěrečné bakalářské práce. Státní zkouška je veřejná. Student se na tématu bakalářské práce přihlašuje na konci letního semestru druhého ročníku. Absolventem bakalářského studia se uděluje akademický titul „Bakalář“ se zkratkou Bc. na slavnostní promoci.

Máte-li jakékoli dotazy stran bakalářských studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.

Back To Top