00420 731 655 140 info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p. s. v rámci spolupráce s Vysokou školou Danubius nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujících bakalářských studijních programech.

3.1.7. Verejná politika a verejná správa

Fakulta: Fakulta verejné politiky a verejné správy
Udělený titul: Bc.
Forma studia: denní, externí, distanční
Metoda studia: e-learning
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Studijní plán prvního stupně studia studijního programu Veřejná politika a veřejná správa se prioritně zaměřuje na výuku předmětů:

  • Teorie politiky
  • Teorie práva a Státověda
  • Makroekonomie
  • Veřejná politika
  • Rozhodování a analýza v politice
  • Podniková ekonomika
  • Veřejná ekonomika
  • Sociologie, Management
  • Úvod do veřejné správy
  • Komparace veřejných politik v EU
  • Úvod do komparativní politologie
  • Rovnost pohlaví
  • Srovnávací politologie -VB, USA,
  • Aplikovaná veřejná správa
  • Komparace veřejných správ v EU
  • Lidské zdroje a personální management
  • Srovnávací politologie německy mluvících zemí
  • Politický systém ČR
  • Marketing ve veřejném sektoru
  • Politiky Evropské unie
  • Správní právo
  • Financování ve veřejném sektoru
  • Závěrečná práce s obhajobou

3.1.5. Medzinárodné vztahy

Fakulta: Fakulta verejné politiky a verejné správy
Udělený titul: Bc.
Forma studia: denní, externí, distanční
Metoda studia: e-learning
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Studijní plán prvního stupně studia studijního programu Mezinárodní vztahy se prioritně zaměřuje na výuku předmětů:

  • Teorie politiky
  • Makroekonomie
  • Teorie práva a Státověda
  • Mezinárodní vztahy
  • Cizí jazyk
  • Rozhodování a analýza v politice
  • Politické dějiny světa
  • Všeobecná politická geografie
  • Dějiny politicko-právních teorií
  • Politický systém SR
  • Lidská práva
  • Politické dějiny Slovenska
  • Mezinárodní organizace
  • Světová ekonomika
  • Politická geografie SR
  • Základy diplomacie
  • Závěrečná práce s obhajobou.

3.1.14. Sociálna práca

Fakulta: Fakulta sociálnych štúdií
Udělený titul: Bc.
Forma studia: denní, externí, distanční
Metoda studia: e-learning
Studijní materiály:
pro české studenty v českém jazyce, český student studuje českou legislativu
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Profil absolventa

Absolvent získá základní teoretické znalosti ze společenskovědních disciplín z oblasti mezinárodních vztahů, pochopí základní souvislosti budování mezinárodních vztahů a účasti jednotlivých národních států v mezinárodních vztazích. Je schopen se efektivně orientovat v mezinárodně-politických reáliích, hodnotit a analyzovat události vznikající ve sféře mezinárodní politiky.

Dále absolvent získá schopnost syntetizovat, analyzovat a třídit teoretické a empirické poznatky z oblasti mezinárodních vztahů, komparovat základní ukazatele z mezinárodního prostředí.

Uplatnění absolventů

Studijní obor Mezinárodní vztahy je konstituovaný tak, aby jeho budoucí absolvent byl připraven uspokojit nároky různých institucí působících v problematice mezinárodních vztahů, či ve veřejné nebo soukromé (obchodní) sféře.

Primárním posláním studijního oboru Mezinárodní vztahy je formovat osobnost studenty k tomu, aby si osvojili teoretické, metodologické a praktické poznatky z politických věd, mezinárodních vztahů, diplomacie, světové politiky a ekonomiky a aby získané vědomosti dokázali tvořivě a flexibilně uplatňovat v konkrétním rozhodování na různých vnitrostátních fórech v orgánech státní správy územních celků, na fórech mezinárodního významu v zastupitelských orgánech, institucích státní správy uvnitř státu i v zahraničí. Absolventi, kteří jsou kvalitními odborníky v mezinárodních vztazích, se dokáží podílet na tvorbě zahraniční politiky, analyzovat vývoj a procesy na mezinárodní politické scéně. Kromě toho nacházejí uplatnění v pedagogickém procesu a vědeckém výzkumu, v analytické činnosti pro veřejnou a privátní sféru, v médiích, politických stranách a občanských sdruženích, jsou připraveni působit v mezinárodních organizacích a institucích nepolitického charakteru, získané znalosti a dovednosti jim umožňují zastávat manažerské posty v privátních podnicích apod.

Distanční studium

Naše kvalita spočívá v metodě formou Elearningu, který představuje nejmodernější způsob výuky s využitím informačních technologií. Je to implementace informačních technologií do vývoje, distribuce a řízení vzdělávání nebo výuky. Elearning je efektivním prostředkem, jak se spojit se studenty a předat jim cenné informace na dálku. Toto předávání informací se nejčastěji realizuje prostřednictvím on-line distančních kurzů. Fakulta veřejné politiky a veřejné správy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu využívá systém Moodle pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Cílem Moodle je poskytovat učitelem, správcem a studentům bezpečný a integrovaný systém vytvářející personalizované vzdělávací prostředí. Výuka v rámci Moodle probíhá v kurzech, které vytvářejí učitelé zveřejňující odborný textový materiál na webové stránce školy, čímž je zajištěna dostupnost přednášek pro studenty.

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p. s. v rámci spolupráce s Vysokou školou DTI nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujícím bakalářském studijním programu.

1.1.2 Učitelství profesních předmětů a praktické přípravy

Uplatnění absolventů:

Učitel praktického odborného výcviku pro profesní přípravu v oblasti profesního zaměření na ekonomiku na středních odborných školách, administrativě-technický pracovník pro zabezpečení praktického vyučování, instruktor aktivit souvisejících s mimoškolní zájmovou činností mládeže v příslušném profesním oboru, aj.

Škola: Dubnický Technologický Institut
Forma studia: externí, distanční
Metoda studia: e-learning
Délka studia: 3 roky
Výše školného: 305 Eur

Specializace: Studenti se mohou od druhého ročníku oborově specializovat výběrem předmětů ze třech profesních oblastí: elektrotechnika, ekonomika a administrativa, strojírenství.

Máte-li jakékoli dotazy stran bakalářských studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.