00420 731 655 140 info@vvis.cz

Profesní vzdělávací program MBA & LL.M.
(Master of Business Administration)
(Masters of Laws)

Profesní vzdělávací program Master of Business Administration a Masters of Laws je určen nejen vám, kteří se profesně věnujete veřejnoprávní činnosti, nýbrž všem vedoucím pracovníkům a manažerům na nejrůznějších řídících úrovních. Cílem studijního programu je poskytnou účastníkům vzdělávacího programu poznatky z uplatňování právních norem v zemích Evropské unie. Rozvinout potřebné profesní kompetence právníků, pracovníků veřejné správy a ostatních zájemců o specializační profesní studium. Dále je vytvářen základ pro rozvoj komunikativních, organizačních a řídících dovedností a proklientsky orientované pojetí práce. Tím budou absolventům poskytnuty lepší podmínky nejen pro kvalitnější výkon profese, ale i pro rozšíření možností jejich uplatnění i kariérního růstu.

Charakteristika studijního programu:

Studijní program MBA

Zkratka MBA pochází z anglického Master of Business Administration, což lze volně přeložit jako magistr ekonomie a managementu. Jedná se o profesní vzdělávací program, který je zaměřen na praktické znalosti a dovednosti v oblasti managementu. Přestavuje moderní formu vzdělávání manažerů.

Při studiu MBA posluchači získají především praktické dovednosti, které mohou aplikovat přímo ve svém zaměstnání nebo ve firmě.

Absolventi s titulem MBA mají předpoklady pro postup v kariérním žebříčku, posílení své pozice na pracovním trhu a příslib získání lepšího finančního ohodnocení.

Studijní program LL.M.

Profesní vzdělávací program Master of Laws (LL.M.) je zaměřen na prohloubení znalostí z oblasti soukromého práva se specializací na právo obchodní.

V rámci tohoto programu se posluchači seznámí s principy a zásadami nového občanského zákoníku a zákonem o obchodních korporacích. Pozornost je věnována především právu obchodních společností, závazkovým právním vztahům a obchodnímu právu v kontextu EU, jako i v širším mezinárodním měřítku.

Program je určen především pro uchazeče s předchozím právzním vzděnláním, jako jsou advokáti, koncipienti, notáři či právní specialisté, ale také pro vrcholové manažery tuzemských i zahraničních společností, ředitele firem a pracovníky veřejné správy, kteří se zabývají obchodním a podnikovým právem, a kteří neustále pracují na zdokonalení své kvalifikace.

Cíle studijního programu

Získáte nové znalosti a dovednosti v oblasti veřejnosprávní činnosti a managementu.
Propojíte teoretické poznatky s praktickými dovednostmi.
Získáte cenné rady od odborníků, které okamžitě využijete ve vlastní firmě nebo zaměstnání.
Zlepšíte svoji týmovou práci i týmovou práci ostatních kolegů ve vaší organizaci.
Získáte certifikát o absolvování jednotlivých akreditovaných vzdělávacích programů.
Získáte diplom opravňující užívat tituly MBA anebo LL.M.

Praktické informace

Název studijního programu: Veřejnosprávní činnost
Typ studijního programu: Specializační studium
Jazyk: výuka probíhá v českém jazyce
Zahájení studia: vždy v září a v únoru
Standardní doba studia: 3 semestry (18 měsíců)
Hodinová dotace jednoho modulu: 100 vyučovacích hodin
Forma studia: kombinované distanční studium (3× za 1 semestr, vždy o víkendu – termíny jsou určeny při zahájení studia)
Místo výuky: Vzdělávací program je realizován na Střední škole hotelové, služeb a Veřejnosprávní akademii, s.r.o. ve Strážnici, okr. Hodonín.

Podmínky přijetí ke studiu

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání, a to minimálně v bakalářském studijním programu, nebo víceletá manažerská praxe ve vedoucích funkcích.
  • Přijetí ke studiu probíhá bez přijímacích zkoušek.

Povinné přílohy k přihlášce (můžete odevzdat při vaší první osobní návštěvě):

  • Ověřená kopie vysokoškolského diplomu.
  • Vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně dodatku k diplomu.
  • Strukturovaný životopis.

Cena za celé studium

  • Cena za celé dvouleté studium je 60 000 Kč vč. DPH (možnost pravidelných měsíčních splátek)

Studijní plán & průběh studia

K úspěšnému ukončení studia musí student absolvovat celkem čtyři studijní moduly, jejichž obsah je následující:

  1. Řízení lidských zdrojů ve veřejné správě
  2. Korupce v rozhodovacím a řídícím procesu ve veřejné správě
  3. Management a marketing ve veřejné správě
  4. Správní právo ve veřejném sektoru v kontextu práva EU

Jednotlivé moduly jsou akreditovány jako samostatné kurzy.

V každém modulu (semestru) se konají úvodní semináře, kde se posluchači setkají s jednotlivými lektory pro jednotlivé studijní moduly. Lektoři studenty seznámí s probíranou látkou a s podmínkami jejich absolvování.

Studium probíhá primárně v českém, popř. slovenském jazyce. Proto jsou plně akceptovány seminární i závěrečné práce v obou jazycích. V průběhu celého studia mohou posluchači konzultovat s lektory různými způsoby – telefonicky, e-mailem a především osobně.

Posluchači se na plnění studijních povinností připravují účastí na tutoriálech, konzultacemi s lektory a samostudiem studijních podkladů. Mezi studijní povinnosti patří především vyhotovení seminární práce z každého modulu, která je následně hodnocena lektorem.

Ukončení studia

Jednotlivé vzdělávací programy (moduly) budou ukončeny testem, nebo seminární prací. Po úspěšném ukončení každého vzdělávacího programu obdrží posluchač certifikát o jeho absolvování.

Podmínky udělení profesního titulu:

Po předložení certifikátů jednotlivých modulů, a na základě obhajoby závěrečné práce, obdrží posluchač profesní titul MBA anebo LL.M udělený Veřejnosprávním vzdělávacím institutem o.p.s.

Naše studium MBA a LL.M. v číslech

Více než

340
úspěšných absolventů

Přes

380
udělených titulů

Nejméně

400
odučených hodin

Otevíráme

5.
ročník

Lektorský tým studijních programů MBA a LL.M.

Odborný garant studijního programu:

Doc. PhDr. Sergej Vojtovič, DrSc.

Lektorský tým studijního programu:

prof. Ing. Jaroslav Ďaďo, PhD.
Doc. PhDr. Sergej Vojtovič, DrSc.
prof. JUDr. Jozef Králík. CSc., MBA
PhDr. Ivan Gosiorovský, MBA
MUDr. Leopold Brychta, MBA
Doc. PhDr. Ladislav Zapletal, CSc., MBA
Doc. Judr. Vladimír Zoubek, CSc., MBA
prof. Ing. Ladislav Hetényi, PhD., MBA

Identifikační údaje

Vzdělavatel: Střední škola hotelová, služeb a Veřejnosprávní akademie, s.r.o.
Sídlo: nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice
Zřizovatel školy: Bc. Pavel Sečka, MBA
Adresa: nám. Svobody 494, 696 62 Strážnice
Ředitelka školy: Ing. Beáta Kuchyňková, MBA
Datum zřízení (založení) školy: 15. 7. 1997
Kód a název oboru vzdělání: 68-43 M/01 Veřejnosprávní činnost

Máte-li jakékoliv dotazy stran studijních programů MBA a LL.M., neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.