Skip to content
Tel.: 00420 731 655 140    info@vvis.cz

Veřejnosprávní vzdělávací institut o.p. s. v rámci spolupráce s Vysokou školou Danubius nabízí možnost získání vysokoškolského vzdělání v následujících bakalářských studijních programech.

3.1.7. Verejná politika a verejná správa

Udělený titul: Mgr.
Metoda studia: e-learning
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

3.1.14. Sociálna práca

Udělený titul: Mgr.
Metoda studia: e-learning
Přihláška: přihláška ke stažení a podrobné informace najdete v sekci Přihlášky

Profil absolventa

Absolventi druhého stupně vysokoškolského studia dokáží s vysokou mírou samostatnosti a tvořivosti aplikovat teoretické znalosti na různé praktické situace a problémy související s jejich uplatněním v příslušných profesích. Důraz se klade na hluboké znalosti z různých aspektů mezinárodních vztahů – zejména politických, ekonomických právních, kulturních apod.. Komunikační schopnosti, včetně komunikace v rámci mezinárodních týmů.

Uplatnění absolventů

Absolvent studijního oboru mezinárodní vztahy (2. stupeň):
• si osvojí teoreticko-metodologický systém poznatků a jejich aplikaci v praxi,
• nabude znalosti, které mu umožní úzkou specializaci v oblasti mezinárodních vztahů,
• dokáže analyzovat vývoj a procesy na mezinárodní politické scéně a provádět srovnávací analýzu těchto procesů,
• dokáže analyzovat situaci v rámci vývoje struktur a politických procesů probíhajících v jednotlivých regionech a z globálního celosvětového hlediska,
• pracuje se statistickými a ekonomickými údaji,
• samostatná koncepční práce v oblasti tvorby zahraniční politiky,
• je schopný uplatnit se v mezinárodních institucích a v institucích zajišťujících mezinárodní spolupráci v rámci ČR,
• působení v diplomatických službách,
• působení ve státní správě, v ústředních a regionálních strukturách.

Distanční studium

Naše kvalita spočívá v metodě formou Elearningu, který představuje nejmodernější způsob výuky s využitím informačních technologií. Je to implementace informačních technologií do vývoje, distribuce a řízení vzdělávání nebo výuky. Elearning je efektivním prostředkem, jak se spojit se studenty a předat jim cenné informace na dálku. Toto předávání informací se nejčastěji realizuje prostřednictvím on-line distančních kurzů. Fakulta veřejné politiky a veřejné správy pro zkvalitnění vzdělávacího procesu využívá systém Moodle pro tvorbu výukových systémů a elektronických kurzů na internetu. Cílem Moodle je poskytovat učitelem, správcem a studentům bezpečný a integrovaný systém vytvářející personalizované vzdělávací prostředí. Výuka v rámci Moodle probíhá v kurzech, které vytvářejí učitelé zveřejňující odborný textový materiál na webové stránce školy, čímž je zajištěna dostupnost přednášek pro studenty.

Studujte atraktivní obory, které mají skvělou budoucnost.

3.4.1. Právo

Absolventi oboru právo najdou uplatnění v mnohých oblastech jak soukromého, tak veřejného sektoru, ve státní a veřejné správě, samosprávě, v oblasti civilního, obchodního, finančního, pracovního, trestního a mezinárodního práva. Fakulta práva Janka Jesenského díky kvalitnímu akademickému sboru poskytuje vzdělání, které našim absolventům umožní uspět v náročném boji o společenské uplatnění.

Studijní program je souborem vzdělávacích činností (přednáška, seminář, výběrový seminář, právní klinika, konzultace, závěrečná práce), jejichž plnění umožní získat vysokoškolské vzdělání I. A II. Stupně.

Magisterský studijní program v obou formách studia je určený pro absolventy bakalářského studijního programu právo v studijním oboru právo v kreditovém systému.

Magisterský studijní program se uskutečňuje v denní a externí formě studia. Studium je organizováno formou 3–4 soustředění (nepovinná účast) za semestr (pátek a sobotu) v průběhu semestru.

Důraz se klade na samostatné studium, řešení domácích zadání a konzultace. Externí studium trvá 2 roky a navazuje na bakalářské studium, avšak v souhrnu magisterský studijní program v externí formě včetně bakalářského studia je rovnocenný magisterskému studijnímu programu v denní formě.

Magisterský studijní program v denní a externí formě je sestaven tak, aby vhodným navázáním na bakalářský studijní program plně odpovídal magisterskému studijnímu programu spojujícímu I. A II. stupeň vysokoškolského vzdělání v denní formě. Některé předměty navazují na předměty absolvované v bakalářském studijním programu. Ústředními předměty jsou trestní právo, obchodní právo, občanské právo a mezinárodní právo. Magisterský studijní program svojí strukturou a obsahem se přibližuje k evropskému standardu právnického studia.

Absolvování vysokoškolského studia ve studijním oboru právo v magisterském studijním programu umožní absolventovi vykonávat všechny právnické profese. Absolventem magisterského studia se uděluje akademický titul „Magistr“ (Mgr.) na slavnostní promoci.

Máte-li jakékoli dotazy stran našich studijních programů, neváhejte nás kontaktovat. Rádi vás uslyšíme.

Back To Top